07 Maj, 2014

LEED sertifikat?

leed sertifikat Savet zelenih zgrada SAD-a (US Green Building Council, skraćeno USGBC) je neprofitna organizacija sa sedištem u Vašingtonu. Jedna je od vodećih članova i osnivača Svetskog saveta zelenih zgrada – World GBC. Glavni program Saveta je nevladin međunarodni sistem za sertifikaciju energetski efikasnih i ekoloških objekata – LEED.

Ovaj standard razvijen je 1994. godine, ali tek od 1998. započinje njegova prava primena. Te godine se izdaje probna verzija LEED 1.0. U toku probnog perioda su nastale brojne revizije i korigovanja, i u martu 2000. godine na tržište izlazi verzija LEED 2.0. Danas, ovaj standard pokriva više od 18.000 objekata samo u SAD. Pored 50 država u sastavu SAD-a, LEED standard se primenjuje i u preko 40 zemalja sveta. Od jednog komiteta sa šest volontera 1994. godine, LEED sertifikacija danas ima preko 200 volontera u 20 komiteta, i preko 150 zaposlenih profesionalaca.

Prepoznatljivost LEED standarda je njegova transparentnost – preko 10.000 organizacija iz sastava USGBC-a učestvuje u njegovom ažuriranju. Svaki tehnički kriterijum, predložen od strane LEED komiteta dostupan je javnosti i čeka odobrenje od članica USGBC-a. Profesionalci kojima iza imena stoji AP (Accredited Professional) imaju akreditacije da izdaju LEED sertifikate. Njihov broj raste iz dana u dan. Projektni biroi širom SAD-a imaju zaposlene kojima je u opisu radnog mesta priprema objekata za dobijanje ovog sertifikata. Pravo da iza imena stoji AP dobija se od strane USGBC-a. Iako su se tokom godina pojavljivale različite verzije LEED standarda, princip sertifikacije je isti: svaka od šest većih kategorija nosi zbir bodova pojedinačnih ocena koje se uglavnom kreću od 1–2. Na primer, ukoliko objekat ima 20% manju potrošnju vode od one predviđene osnovnim standardom, dobiće jedan poen, a ukoliko redukcija potrošnje vode dostigne 30%, dobija se dodatni LEED poen.

LEED sertifikacija je dovoljno fleksibilna da se može zatražiti za postojeću ili novosagrađenu zgradu, konstrukciju i omotač, škole, kao i za poslovni enterijer. Procena objekta može se zatražiti već u projektnoj fazi ili fazi izgradnje, što se preporučuje kako bi projekat mogao biti korigovan da postigne još bolje rezultate prilikom konačne procene. Materijal za procenu podnosi se putem interneta, nezavisno od lokacije, npr. LEED sertifikat može biti zatražen za objekat koji je izgrađen, ili se tek treba graditi u Srbiji.

LEED je podeljen u šest sistema ocenjivanja:
LEED za nove konstrukcije (LEED-NC)
LEED za poslovne enterijere
LEED za jezgro i omotač objekta (LEED-CS)
LEED za postojeći objekat (LEED-EB)
LEED za kuće (LEED-H)
LEED za lokalni doprinos (LEED-ND)

Šta sve LEED ocenjuje?
Prilikom sertifikacije ocenjuje se šest ključnih kategorija:

1. Održiva gradilišta/parcele
Podrazumeva izbor parcele i odnos prema parceli tokom gradnje. Sistem ocenjivanja je takav da objekat treba da ima što manje uticaja na ekosisteme i vodene tokove, podstiče uređenje zelenih površina prema lokalnim uslovima, kontrolu atmosferskih voda, smanjenje erozije, zagađenja svetlom, i zagađenja nastalog tokom izgradnje.

2. Potrošnja vode
S obzirom na to da su zgrade najveći potrošači pitke vode cilj ove kategorije je da podrži ideje za racionalnije iskorišćenje vode u zgradi i oko nje, korišćenjem uređaja koji štede više vode u odnosu na druge, pažljiv izbor tipa zelenila i njegovog navodnjavanja.

3. Energija i zagađenje vazduha
Ova kategorija podstiče širok spektar strategija za uštedu energije: proizvodnju energije na samoj parceli, odgovorno projektovanje, primenu efikasnih rešenja, upotrebu čistih energija…

4. Materijali i sirovine
Ova kategorija promoviše izbor održivih materijala i njihovog transporta, smanjenje otpada, ponovnu upotrebu i reciklažu proizvoda, i uzima u obzir smanjenje otpada i prilikom same proizvodnje materijala.

5. Kvalitet unutrašnjeg okruženja
Ovde se promoviše poboljšanje kvaliteta unutrašnjeg vazduha, obezbeđivanje prirodnog osvetljenja i poboljšanje zvučnih karakteristika objekta.

6. Lokacija i povezanost
Ova kategorija podstiče gradnju stambenih objekata daleko od osetljivih ekosistema. Tako će najviše poena dobiti objekti koji su izgrađeni u blizini već postojeće infrastrukture, i oni koji pružaju mogućnost korišćenja pešačkog saobraćaja, fizičkih aktivnosti, i uopšte, vremena provedenog napolju.

7. Svest i obrazovanje
Poeni iz ove kategorije podstiču izvođače i prodavce nekretnina da obezbede neophodno obrazovanje i alate vlasnicima, stanarima i osoblju koje se brine za održavanje. Smatra se da će im to biti potrebno da razumeju šta objekat čini zelenim i kako da u potpunosti iskoriste sve ono što je u njega ugrađeno, na način na koji je predviđeno.

8. Inovativni projekat
U ovoj kategoriji se daju dodatni poeni za projekte koji uključuju nove i inovativne tehnologije i strategije koje će poboljšati karakteristike objekta u tolikoj meri da prevaziđu sve ono što se zahteva i boduje u drugim kategorijama LEED sertifikacije, ili u njima čak i nisu navedene.

9. Regionalni prioritet
Lokalne kancelarije USGBC-a identifikovale su najvažnije teme u vezi sa zaštitom životne sredine za svaki region SAD, i šest LEED poena dostupno je onim projektima koji su obratili pažnju upravo na ove teme.

LEED sertifikacija nagrađuje objekte za svaku tehniku koju imaju ugrađenu. Na primer, energetski efikasni prozori, zeleni krovovi, boje sa malo VOC komponenti, i aparati sa Energy Star oznakom. Što se više sistema i tehnologije iskoristi, više se poena dobija.

Prema broju dobijenih bodova objekti se mogu kvalifikovati za jedan od četiri nivoa sertifikacije:
osnovni 45–49 poena
srebrni 50–59 poena
zlatni 60–79 poena
platinasti 80 i više poena

leed sertifikat